• bg
  • en
  • de

За нас

Фирма ЛЕОПОЛД ДЖОРДАН ООД е основана през  2001 година с решение на Пловдивски окръжен съд, ф.д. 692/2001 г., с предмет на дейност силнотокова, слаботокова техника – инженеринг, доставка и монтаж. От основаването си до сега фирма “Леополд Джордан” ООД  участва като подизпълнител по част Електро в изграждането на повече от 30 обекта в страната. Фирма “Леополд Джордан” ООД разполага с необходимите ресурси, работна ръка и техника за цялостното изпълнение на електроинсталации качествено и в срок.

Дейноста на фирмата покрива всички етапи по изграждане на системите.

Проектиране:                                                                                      

Разполагаме с инженери-проектанти и компютърни специалисти, покриващи целия спектър от дейности по създаването и утвърждаване на проекти. Проектираме по идеи и желание на клиента, ако това не противоречи на духа и изискванията заложени в законодателството.

Изпълнение:

Процесът на изпълнение на проекти стартираме с планиране на дейностите и ресурсите във времето и съгласуване на този план с другите подизпълнители и проектанти. Извършваме доставката на материали, компоненти и апаратура при условията на предварително договореното с инвеститора. Изпълнението на монтажни и инсталационни работи извършваме при постоянен контрол върху качеството.

Екипите на фирмата са оборудвани със съвременна високопроизводителна техника, имат необходимата квалификация и спазват всички норми и изисквания за безопасност на труда.

Пускане в редовна експлоатация:

Процесът за пуск на системите в редовна експлоатация е напълно съобразен с изискванията на българското законодателство. Извършват се пусков контрол и тест, 72 часови проби и лабораторни измервания, предоставя се пълен набор от сертификати, декларации за съответствие и екзекутивна документация.

Поддръжка и обслужване:

Гарантираме поддръжка и обслужване в рамките на гаранционния срок, според гаранционните условия и изисквания на производителя. Осигуряваме следгаранционна поддръжка и обслужване при договорени условия и нива на обслужване с инвеститора.

 

Фирма ЛЕОПОЛД ДЖОРДАН ООД е регистрирана в Камарата на строителите в България. Организацията на работа, фирмените процеси и процедури осигуряват продукт с високо качество и надеждност. В практиката, фирмата се е утвърдила като надежден и коректен партньор с установени стандарти за качество на услугите и инсталациите.